top of page

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló (fogyasztó) a http://my.fitnexx.hu, illetve a http://www.fitnexx.hu webcímen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket.

 

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a http://my.fitnexx.hu, illetve a http://www.fitnexx.hu által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

 

Ezen dokumentum alapján létrejött szerződés iktatásra nem kerül, írásbeli szerződésnek nem minősül, kizárólag elektronikus módon kerül megkötésre, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, illetve megrendelési, előfizetési folyamatával kapcsolatosan esetlegesen felmerülő kérdésekben a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

 

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (http://my.fitnexx.hu, http://www.fitnexx.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF mindig elérhető a következő weboldalról: http://my.fitnexx.hu és ugyanitt letölthető, valamint kinyomtatható.

FOGALMAK: 

Szolgáltató: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy szervezet, aki a Felhasználó részére szolgáltatást nyújt, aki a Felhasználóval szerződést köt.

 

Felhasználó: Bármely természetes, jogi személy, vagy szervezet, aki Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi, Szolgáltatóval szerződést köt.

 

Vállalkozásnak minősülő Felhasználó: Bármely olyan személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 

Fogyasztó: Olyan Felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 

Szolgáltatás: A weboldalon keresztül a Szolgáltató megbízásából, vagy által elhelyezett szolgáltatások megvásárlásához, igénybe vételéhez szükséges információk és hozzáférés biztosítása a Felhasználó számára.

 

1. SZOLGÁLTATÓI ADATOK: 

 

Cégnév: Sportmedicina Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 7623 Pécs, Jászai Mari u. 2-4.

Elektrokius elérhetőség: fitinfitnexx@gmail.com

Cégjegyzékszám: 02 09 084421

Adószám: 26748560102

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Baranya Megyei Cégbíróság

Telefonszám: +36 20 539 00 00

A szerződés nyelve: magyar

 

Az üzemeltető a jelen általános szerződési feltételekben a továbbiakban: szolgáltató.

2. A TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ELÉRHETŐSÉGEI

 

Cégnév: DotRoll Kft.

Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Cégjegyzékszám: 01 09 882068

Adószám: 13962982242

Képviselő neve: Komáromi Zsolt György Beosztása: Adatvédelmi tisztviselő

Postacím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Email cím: dpo@dotroll.com

Telefonszám: +36-1-432-3232

 

A tárhelyszolágltató adatkezelési szabályzata: https://dotroll.com/wp-content/uploads/2020/01/adatkezelesi-szabalyzat.pdf

 

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

2.1. A jelen iratban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

2.2. A jelen iratban 2020. március 19. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot (a módosításra okot adó körülmények: jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató a weboldalon kihirdeti, illetve a korábban már vásárló /vagy regisztrált Felhasználókat a változásról e-mailben tájékoztatja – mely alapján a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. A változtatások nem értintik a korábban megkötött szerződéseket, tehát a módosításnak nincs visszaható hatálya.

 

2.3. A Szolgáltató minden jogot fenntart a weboldal, annak minden részlete és a megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztését tekintve. A weboldalon látható tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül szigorúan tilos.

 

2.4. A szolgáltatás eléréséhez és működéséhez szükséges Internet kapcsolat és az ahhoz szükséges eszközök biztosítása a Felhasználó feladata.

 

2.5. A Felhasználókat terheli a felelősség teljes egésze a fiókjukkal kapcsolatosan végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználók kötelesek a Szolgáltatót maradéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármely jogosulatlan felhasználásáról vagy egyéb a biztonságot veszélyeztető tettről. A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a jelszavak vagy fiókok, sem a Felhasználók tudtával, sem tudta nélküli illetéktelen felhasználásából eredő ártalomért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy egyéb harmadik személynek okozott károkért.

 

3. MEGVÁSÁROLHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

 • 10 alkalmas (2 havi) előfizetés előre rögzített és esetenként „élő” fitnesz edzés sport tréning videókhoz

 • 30 napos (havi) előfizetés előre rögzített fitnesz edzés, sport tréning videókhoz

 • 1 alkalmas (napi) előfizetés előre rögzített és esetenként „élő” fitnesz edzés tréning videókhoz

3.1. A weboldalon található szolgáltatások online rendelhetők meg. A szolgáltatásokra vonatkozó árak forintban értendők és tartalmazzák az áfát.

 

3.2. Esetleges akciós ár bevezetéséről, a Szolgáltató maradéktalanul tájékoztatja a Felhasználókat az akció részleteiről és annak pontos időtartamáról.

 

3.3. A weboldalon a Szolgáltató részletesen megjeleníti a szolgáltatás tartalmát és annak nevét.

 

3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden igyekezete ellenére téves ár kerül megjelenítésre a weboldal felületén, különös tekintettel a nyilvánvaló hibákra, pl. a szolgáltatás általánosan elfogadott árától jelentősen különböző, esetlegesen rendszerhiba miatt feltűnő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást a téves áron felajánlani, hanem kezdeményezheti a helyes áron történő értékesítést, melynek tudatában az Ügyfél visszavonhatja döntését a vásárlási szándékát illetően.

 

3.5. Téves összeg, illetve ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a szolgáltatás valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak döntésre jutni a szerződéses feltételeket tekintve, azaz nincs a felek érveit egybehangzóan és kölcsönösen bemutató nyilatkozat, nem beszélhetünk érvényesen és ténylegesen létrejött szerződésről, ahol jogok és kötelezettségek fakadhatnak.

FIGYELMEZTETÉS:

 • A szolgáltatások adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben csak illusztrációként szerepelnek.

 • A fitnesz edzéseken való részvétel a videókon megjelenített sport fogalakozásokat mindenki csak saját egészségének és fittségének meglelően csak saját felelősségére végezheti.

 • Bizonyos feladatok edzésformák külön figyelemmel és körültekintéssel végezhetőek várandós állapotban, meglépő egészségügyi probléma, betegség esetén.

 • Meglévő egészségügyi probléma, várandóság esetén minden esetben az orvos véleménye az irányadó.

A fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi hogy minden a http://my.fitnexx.hu, illetve a http://www.fitnexx.hu weboldalon elérhető tartalom videók egyéb hang és képanyagok letöltése, megosztása tilos!

4. REGISZTRÁCIÓ, VÁSÁRLÁS

4.1. Felhasználó a regisztráció/vásárlás alatt köteles a saját, valós adatait megadni és használni. A regisztráció/vásárlás során megadott nem valós, vagy más személyhez tartozó adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés nem él. Szolgáltató nem vállalja a felelősséget, ha esetlegesen a Felhasználó más nevében, más személy nevével, illetve adataival használja szolgáltatásait.

 

4.2. A Szolgáltatót a Felhasználó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért semminemű felelősség nem terheli.

 

4.3. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó problémákért, ha a Felhasználó a jelszavára nem emlékszik, vagy az, az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak betudható hibából hozzáférhetővé válik.

 

5. A RENDELÉS FOLYAMATA

5.1. A Felhasználó a regisztráció után belép, majd a kiválasztott szolgáltatásra kattintva, a “Rendben” gomb lenyomását választja. Ha esetlegesen a felhasználó nem rendelkezik a szolgáltatásra felhasználható jeggyel, akkor a “Bérleteim/Vásárlás felületen megadhatja a szükséges adatokat, és megvásárolhatja a szolgáltatást.

 

5.2. A fizetési módja: Online bankkártyával: A Felhasználónak adott a lehetősége a rendelés összegét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerének használatával.

 • Bankkártyával történő fizetés esetén a következő, érvényes és hatályos bankkártyák tulajdonosai számára lehetséges: maestro, mastercard, Visa, Barion Payment Zrt. által üzemeltetett fizetési rendszeren keresztül, amelyhez az Alapítvány nem fér hozzá.

 • A fizetésnél megadott személyes adatokat a Barion Payment Zrt. kezeli a hatályos szabályzatának megfelelően.
  További információ https://www.barion.com/hu/

5.3. A teljesítés a kívánt időpontnak megfelelően, a sikeres fizetési jelzés után történik.

 

5.4. Amennyiben a weboldalon hiba lép fel a fizetési szolgáltatásoknál, vagy az áraknál, a tévedés kijavítására irányuló jogot fenntartjuk. Ilyen esetben a hiba azonosítását illetve korrigálását követve, azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

 

5.5. A számlát elektronikus úton küldi meg a Szolgáltató.

 

5.6.  A Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

 

5.7. Adatbeviteli hibák javítása: A Felhasználó a regisztráció lezárása előtt mindig vissza tud lépni az előző részhez, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

6. A FELHASZNÁLÓK VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

6.1. A Felhasználó tudomásul veszi és kijelenti, hogy az edzésen saját felelősségére vesz részt.

 

6.2. Ha a Felhasználó tud olyan betegségről, amely miatt az edzésen történő részvétele veszélyes lehet, kérjük ne döntsön a részvétel mellett!

 

6.3. Bérletlemondásra, pénzbefizetés visszautalására nincs lehetőség.

 

7. ELÁLLÁS/FELMONDÁS JOGA

7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom (pl. elektronikus úton nyújtott edzések, edzői felület biztosítása) tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 

7.2. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

 

7.3. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

 

8. JÓTÁLLÁS

8.1. Ha a szolgáltatás az adott teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek, akkor a kötelezett hibásan teljesít. Amennyibben a jogosult a hibának a szerződéskötés időpontjában tudatában volt, vagy a hibának a szerződéskötés időpontjában tudatában kellett lennie, akkor a kötelezett nem teljesít hibásan.

 

8.2. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

 

8.3. Több szavatossági jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

 

9. SZAVATOSSÁG

9.1. A Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

 

9.2. A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

 

9.3. A Felhasználó kérhet kicserélést vagy kijavítást, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése nem lehetséges vagy az, a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalanul több költséggel járna.

 

9.4. Ha a kicserélést vagy kijavítást nem kérte, esetleg nem kérhette, úgy a Felhasználó igényelheti az ellenszolgáltatás költségeinek arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy, végső esetben a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 

 

9.5. A Felhasználó köteles a hibáról annak észrevételét követően azonnal és maradéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül a szolgáltatót tájékoztatni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves (vállalkozás esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem tudja érvényesíteni. 

 

9.6. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a szolgáltatást a weboldalt üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

 

10. ELJÁRÁS MENETE KELLÉKSZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN

10.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el. 

 

10.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása számlával, vagy nyugtával.

 

10.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

 

10.4. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

 

10.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

 

10.6. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról, az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

 

10.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

 

10.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napon túlnyúlik, akkor a Szolgáltató a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

 

11. VEGYES RENDELKEZÉSEK

11.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

11.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

11.3. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

11.4. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató weboldala Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

 

11.5. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

11.6. Szolgáltató, az általa elfogadott fizetési módok tekintetében, nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

 

11.7. Szolgáltató a weboldalon található szolgáltatásokhoz való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

 

11.8. Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

 

12. PANASZKEZELÉS MENETE

12.1. Létesítményünk célja, hogy valamennyi megrendelést/előfizetést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

 

12.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

 

12.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

12.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

 

12.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

 

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

 

 • Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület: Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4., Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500, Fax száma: (76) 501-538, Név: Mátyus Mariann, E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

 • Baranya Megyei Békéltető Testület: Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36., Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109., Telefonszáma: (72) 507-154, Fax száma: (72) 507-152, Név: Dr. Bodnár József, E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

 • Békés Megyei Békéltető Testület: Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5., Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775, Fax száma: (66) 324-976, Név: Dr. Bagdi László, E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület: Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870, Fax száma: (46) 501-099, Név: Dr. Tulipán Péter, E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

 • Budapesti Békéltető Testület: Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefonszáma: (1) 488-2131, Fax száma: (1) 488-2186, Név: Dr. Baranovszky György, E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

 • Csongrád Megyei Békéltető Testület: Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12., Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék, Fax száma: (62) 426-149, Név: Dékány László, Jerney Zoltán, E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 • Fejér Megyei Békéltető Testület: Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6., Telefonszáma: (22) 510-310

 • Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület: Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a., Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217, Fax száma: (96) 520-218, Név: Horváth László, E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

 • Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület: Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10., Telefonszáma: (52) 500-749, Fax száma: (52) 500-720, Név: Dr. Hajnal Zsolt, E-mail cím: info@hbkik.hu;

 • Heves Megyei Békéltető Testület: Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15., Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440., Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék, Fax száma: (36) 323-615, Név: Pintérné Dobó Tünde, E-mail cím: tunde@hkik.hu;

 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület: Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8., Telefonszáma: (56) 510-610, Fax száma: (56) 370-005, Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit, E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

 • Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület: Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36., Telefonszáma: (34) 513-010, Fax száma: (34) 316-259, Név: Dr. Rozsnyói György, E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

 • Nógrád Megyei Békéltető Testület: Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a, Telefonszám: (32) 520-860, Fax száma: (32) 520-862, Név: Dr. Pongó Erik, E-mail cím: nkik@nkik.hu;

 • Pest Megyei Békéltető Testület: Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240., Telefonszáma: (1)-269-0703, Fax száma: (1)-269-0703, Név: dr. Csanádi Károly, E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu, Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 • Somogy Megyei Békéltető Testület: Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6., Telefonszáma: (82) 501-000, Fax száma: (82) 501-046, Név: Dr. Novák Ferenc, E-mail cím: skik@skik.hu

 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület: Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2., Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180, Fax száma: (42) 311-750, Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin, E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

 • Tolna Megyei Békéltető Testület: Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25., Telefonszáma: (74) 411-661, Fax száma: (74) 411-456, Név: Mátyás Tibor, E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

 • Vas Megyei Békéltető Testület: Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.,Telefonszáma: (94) 312-356, Fax száma: (94) 316-936, Név: Dr. Kövesdi Zoltán, E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 • Veszprém Megyei Békéltető Testület: Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.,Telefonszáma: (88) 429-008, Fax száma: (88) 412-150, Név: Dr. Óvári László, E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

 • Zala Megyei Békéltető Testület: Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24., Telefonszáma: (92) 550-513, Fax száma: (92) 550-525, Név: dr. Koczka Csaba, E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

12.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek nem megvalósíthatósága esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

12.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

 

12.9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

 

12.10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

13. SZERZŐI JOGOK

13.1. Miután a http://www.fitnexx.hu, valamint a http://my.fitnexx.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Azonban, a Felhasználó az ÁSZF-et bárminemű feltétel és korlátozás nélkül letöltheti, azokat bármely formában tárolhatja.

 

13.2. A http://www.fitnexx.hu, valamint a http://my.fitnexx.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

 

13.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

 

13.4. Tilos a http://www.fitnexx.hu, valamint a http://my.fitnexx.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldalak vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

 

13.5. A fitnexx.hu, valamint a my.fitnexx.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

13.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén a Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

14. ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: (a szolgáltatás használatával kapcsolatos adatvédelmi szabályzat elérhető az alábbi oldalról: http://www.fitnexx.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

15. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pécs, 2021. március 25.

bottom of page