top of page

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

BEVEZETÉS

Jelen Adatvédelmi tájékoztatóban a Sportmedicina Kft. Szolgáltató (a továbbiakban: Adatkezelő) az Edzőterem vendégei, valamint honlapjának és facebook oldalának látogatóit (a továbbiakban: Érintettek, Felhasználók) számára ismerteti a személyes adataik kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseket, valamint a vendégek ezzel kapcsolatos jogait, és azok érvényesítésének lehetőségeit.

 

A Sportmedicina Kft. Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7623 Pécs, Jászai Mari u. 2-4., Cg. , adószám: , statisztikai számjele: , mint Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét és azok bizalmas kezelését, tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza:

http://www.fitnexx.hu/

http://my.fitnexx.hu/

 

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról:

 • Az Adatkezelő nem vállal felelősséget olyan weboldalak tartalmáért, mely weboldalakat nem ő üzemeltet, de a Weboldalról link mutat oda, vagy azokról mutat link az Adatkezelő  Weboldalára.

 • Az Adatvédelmi tájékoztató bármikor módosításra kerülhet, így az Érintettek kötelesek ellenőrizni a Weboldalt, hogy az esetleges változásokról tudomást szerezzenek.

 

1. A Tájékoztató célja

A Tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak feldolgozása, illetőleg kezelése során.

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

2.1. Az információs önrendelkezési jogról szóló és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)

2.2. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.).

2.3. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

2.4. 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)

2.5. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. (Eker tv.)

2.6. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. (Grt. tv.)

3. Fogalmak

 „Személyes adat”: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

„Adatkezelés”: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

„Adatkezelő”: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 

„Adatkezelő munkatársa”: az Adatkezelővel munka-, megbízási vagy egyéb jogviszonyban lévő olyan természetes személy, aki feladatai ellátása során személyes adatokkal kerül kapcsolatba.

 

„Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

„Érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

„Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

4. A Tájékoztató hatálya

4.1. Időbeli hatály: Jelen tájékoztató 2020. március 19-től további rendelkezésig, vagy visszavonásig hatályos.

 

4.2. Személyi hatály: Jelen tájékoztató hatálya kiterjed a Sportmedicina Kft.-re, azon személyekre, akik adatait a jelen tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait, vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

 

4.3. Tárgyi hatály: Jelen dokumentum hatálya kiterjed a Sportmedicina Kft. által folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.

 

5. Adatkezelési alapelvek

5.1. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

 

5.2. Személyes adatot gyűjteni és kezelni csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból lehet, tehát ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon nem. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

 

5.3. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

 

5.4. Az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk. A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

 

5.6. Az adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.

 

5.7. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 

5.8. Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

 

5.9. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

 

5.10. Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

 

5.11. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

 

5.12. Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.

 

5.13. Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

 

5.14. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét.

6. Az adatkezelés jogalapja és célja

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

6.1. Jogalapja: Az adatkezelésre a Sportmedicina Kft. által üzemeltetett weboldalakon (http://www.fitnexx.hu és http://my.fitnexx.hu) található tartalmak felhasználóinak, valamint az edzőtermet látogató érdeklődők, egyéb partnerek önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során, illetve az edzőterembe történő belépéskor személyesen közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

 • Az adatkezelés jogalapja az Info tv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal    használatával, a regisztrációval, illetve a kért adatok önkéntes megadásával, az edzőterem látogatása esetén személyesen, hozzájáruló nyilatkozat aláírásával adja meg a Szolgáltató részére és ezzel egyúttal a felhasználó/látogató a Szolgáltató által alkalmazott adatkezelési elveket elfogadja.

6.2. Célja: A Felhasználó által megadott adatokat az Adatkezelő az Info tv. és a Eker. tv. alapján kizárólag a weblapokon történő regisztráció és/vagy vásárlás során a Felhasználónak a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez, valamint a termék megrendelés megfelelő teljesítéséhez szükséges beazonosítása, a Felhasználókkal történő szerződéskötés és a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint a számlázás, illetve hírlevél küldése, valamint a weblapon megtalálható egyéb szolgáltatások nyújtásának biztosítása céljából tárolja és kezeli.

 • A személyes regisztráció során kialakított ügyfélszolgálati adatbázison belüli adatkezelés és tárolás célja továbbá a Sportmedicina Kft. által nyújtott egyéb szolgáltatások: pl. termékvásárlás használatának megfelelő biztosítása, a partnerek részéről ezen szolgáltatások igénybe vételének lehetősége és alkalmazása.  A szerződéskötés és a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint a számlázás dokumentálása.

 • A személyes regisztráció során a személyes adatok; így a név, valamint a telefon és e-mail elérhetőség, kezelhetők és tárolhatók.

 • Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

 

7. Kezelt személyes adatok köre és a rögzítés módja

 7.1. A jelen tájékoztató kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők. Az adatkezelés kizárólag az érintett személy önkéntes hozzájárulásával, elektronikus úton vagy személyesen átadott adataira vonatkozik.

 

8. Weboldalaink működtetéséhez kapcsolódó adatkezelés

8.1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

E-mail cím: Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele, kapcsolattartás (az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon).

Vezeték- és keresztnév: Azonosítás és kapcsolattartás, a felhasználói fiókba történő biztonságos belépés.

Telefonszám: Kapcsolattartás, a számlázás, vagy egyéb kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím: A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

8.2. Az érintettek köre: A weboldalon valamennyi regisztrált/vásárló érintett.

8.3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

8.4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

8.5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

8.6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 

Postai úton: Sportmedicina Kft. – 7623 Pécs, Jászai Mari u. 2-4.

E-mail-en keresztül: fitinfitnexx@gmail.com

Telefonon: +36 20 539 00 00

9. Az adatkezelés jogalapja

9.1. Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése.

10. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.

Köteles a személyes adatokat megadni, hogy a rendelését teljesíteni tudjuk. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

 

11. Cookie-k, sütik alkalmazása

11.1. Az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldal (http://www.fitnexx.hu és http://my.fitnexx.hu), bárki által meglátogatható személyes adat megadása, regisztráció nélkül. A látogatókra vonatkozóan a Társaság nem gyűjt vagy kezel személyes adatot.

 

11.2. Az Adatkezelő a Felhasználó számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyezhet el, amely önmagában semmilyen módon nem képes az érintett Felhasználó azonosítására, kizárólag a Felhasználó gépének felismerésére alkalmas. Ezen sütik (munkamenet sütik) célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nélkül és a szolgáltatások minél kényelmesebb igénybevétele végett.

 

11.3. A cookie-k kezelésének célja, hogy megkönnyítsék a weboldal használatát, továbbá, hogy az Adatkezelő többet tudhasson meg a Felhasználók információszerzési- és használati szokásairól, így javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint a Portál látogatása során testreszabott oldalakat, reklámanyagokat jelentessen meg, minőségi felhasználói élményt biztosítson.

 

11.4. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt egyéb eszközről, legkésőbb a böngésző bezárását követő 14 napon belül.

 

11.5. Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.. Ezzel tudomásul veszi, hogy bizonyos szolgáltatások nem fognak megfelelően működni. A weboldal cookie kezelésre felugró részét ebben az esetben figyelmen kívül hagyhatja.

 

11.6. A Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez egyértelmű és önkéntes hozzájárulását az alábbi szöveggel felugró ablak: „Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. A honlapunk használatával Ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi, illetve a weboldalon történő tovább lépéssel elfogadja azt. Amennyiben a Felhasználó elfogadja a cookie-k használatát, vagy a weboldalon további lépést eszközöl, egyben egyértelműen és határozottan elfogadja az adatkezelési szabályzatot és tájékoztatót is.

 

11.7. Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra a felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

12. All You Can Move (AYCM) kártya használata

12.1. Az Edzőteremben AYCM kártya használatára van lehetőség, mellyel kedvezmények vehetők igénybe. A kedvezmény igénybevételének jogosságát az AYCM rendszerén keresztül kell ellenőrizni, amelyhez adatokat kell továbbítani az AYCM szolgáltatást üzemeltető AYCM Magyarország Kft. (székhely: 1053 Budapest, Károlyi utca 11. II. em. 1., cégjegyzékszám: 01-09- 698597, adószám: 12688621-2-41, képviseli: Kecskés Csaba és Kissné Polgár Tünde ügyvezetők együttesen, e-mail: info@aycm.hu, telefon: +36 1 445 1563, web: www.aycm.hu) részére. Az Az AYCM Magyarország Kft. ebben esetben Adatfeldolgozónak minősül.

12.2. Az adatkezelés célja: az edzőtermi szolgáltatással kapcsolatos kedvezmény igénybevétele jogosságának ellenőrzése

12.3. Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek

12.4. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos további információ az AYCM Magyarország Kft. tájékoztatójában: https://allyoucanmove.hu/content_files/adatkezelesi_tajekoztato.pdf – olvasható.

 

13. Közösségi bővítmények (Facebook, Instagram) használata

13.1. A Portálon a bővítmények alaphelyzetben le vannak tiltva. A bővítmények csak akkor kerülnek engedélyezésre, ha a Felhasználó az erre szolgáló gombra kattint. A bővítmény engedélyezésével a Felhasználó kapcsolatot hoz létre a közösségi oldallal és hozzájárul az adatainak a Facebook, Instagram részére történő továbbításához.

 

13.2. Amennyiben a Felhasználó be van jelentkezve a fenti közösségi oldalakra vagy azok bármelyikére, előfordulhat, hogy az adott közösségi hálózat a látogatását a Felhasználó közösségi fiókjához társítja.

 

13.3. Amennyiben a Felhasználó a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi hálózatnak továbbítja, és azokat ott tárolja.

Az adatgyűjtés körére és céljára, adatainak a Facebook, Instagram általi további feldolgozására és felhasználására, személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információk a Facebook, Instagram adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak.

 

14. Remarketing kódok

14.1. A Portálon Szolgáltató Google, valamint közösségi hálózatok remarketing kódokat használnak. A remarketing kód cookie-kat használ a Portál látogatóinak megcímkézéséhez.
A települt cookie segít abban, hogy a Szolgáltató termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos hirdetések jelenjenek meg a Portál látogatója által a későbbiekben meglátogatott más, a Google hálózatába tartozó weboldalakon, illetve a közösségi oldalakon.

 

14.2. A Felhasználó a cookie-kat bármikor letilthatja és a hirdetéseket személyre szabhatja a hirdetési beállítások felületén. Ezen sütik a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használatosak, lejáratukig. A sütik a böngésző bezárását követő legkésőbb 26 napon belül automatikusan törlődnek.

 

14.3. Remarketing kódokat alkalmaz a Facebook web portál is. Termékvásárlás esetén a szolgáltatás használatával a Felhasználó egyértelmű hozzájárulását adja alábbi személyes adatainak kezeléséhez: név, e-mail cím. Ebben az esetben az átadott információk, a személyes adatok kezelésére és felhasználására vonatkozóan a Facebook adatvédelmi tájékoztatójának rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

 

15. Naplóállományok (logfile-ok)

15.1. A szolgáltatások igénybevétele érdekében a rendszer automatikusan naplózza a Felhasználó számítógépének dinamikus vagy statikus IP-címét, a Felhasználó számítógépének beállításaitól függően a Felhasználó által használt böngésző és az operációs rendszer típusát, illetve a Felhasználó weboldallal kapcsolatos aktivitását.

 

15.2. Ezen adatok felhasználásának célja egyrészt technikai jellegű – úgymint a szerverek biztonságos működésének elemzése, utólagos ellenőrzése -, másrészt az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a Felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében.

 

15.3. A fenti adatok a weboldal látogatóinak azonosítására nem alkalmasak, és ezeket a Szolgáltató egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.

 

16. Hírlevél szolgáltatás

16.1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

 

16.2. Hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozás lehetséges személyes regisztráció során is fenti adatok megadásával, illetve azon kifejezett kijelentéssel, miszerint a látogató, partner a hírlevél szolgáltatást igénybe kívánja venni. Az adatkezelő kizárólag azon Felhasználók. látogatók számára küld hírleveleket, akik az erre szolgáló menüpontban, vagy személyesen ehhez kifejezett hozzájárulásukat adták.

 

16.3. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

 

16.4. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, kizárólag az üzleti profilhoz tartozó alacsony számú elektronikus levelet, a regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) „hírlevélre” történő feliratkozásnak minősülnek.

 

16.5. Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, bármikor ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.

 

16.6. Az adatkezelés célja: Reklámot tartalmazó elektronikus üzenet (e-mail) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb. Adatkezelő a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával küld a regisztráció során megadott e-mail címre a Weboldal tartalmaival és termékeivel kapcsolatos információkat tartalmazó hírleveleket.

 

16.7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

 

16.8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

16.9. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

16.10. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 

Postai úton: Sportmedicina Kft. – 7623 Pécs, Jászai Mari u. 2-4.

E-mail-en keresztül: fitinfitnexx@gmail.com

Telefonon: +36 20 539 00 00

Weboldalon: Az erre kialakított megfelelő felületen.

16.11. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

 

16.12. A Felhasználó által megadott telefonszám Adatkezelő általi felhasználási célja kizárólag kapcsolattartási célokat szolgál.

 

17. Adatbázis – személyes regisztráció

17.1. A Sportmedicina Kft. nyilvántartó rendszere az Fitness Admin
Fitnexx rendszer, ahova az edzőterem látogatóinak adatai kerülnek.

 

17.2. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, mely azzal a cselekedettel valósul meg, hogy az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybe vételéhez a Felhasználó átadja a Sportmedicina Kft. részére személyes adatait, a recepciós pultnál történő személyes regisztráció alkalmával. Ezen személyes adatok megadása kötelező: Név, telefonszám, e-mail cím, mely adatok a látogató részére átadott mágneskártyára is rögzítésre kerülnek, ennek célja: a partner azonosítása.

 

17.3. Az adatkezelés célja: Folyamatos kapcsolattartás, kapcsolatépítés, a partnerek aktivitásának nyilvántartása, nyomon követése, a személyek közötti érintkezés megkönnyítése a már meglévő és újonnan regisztrált Felhasználókkal, partnerekkel. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. A kezelt adatok köre: a jelen pontban meghatározott adatok, valamint a partner által igénybe vett szolgáltatás típusa (bérlet, egyszeri belépésre jogosító napi jegy, stb.) név, arra vonatkozó jelzés, hogy a szolgáltatás milyen időtartamú, az ügyfélhez kapcsolódó belépési adatok.

 

17.4. Az adatkezelés időtartama: A felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a felhasználó utolsó aktivitásától számított 12 hónap. A hozzájárulás visszavonásával, ill. az utolsó aktivitás időpontját követő 12 hónap elteltével az adatokat az Adatkezelő haladéktalanul törölni köteles.

 

18. Személyes vásárlások érvényesítése és számlázás

18.1. Az Adatkezelő az edzőterem adatbázisában ezen személyes adatokat kezeli: Számlázási név, e-mail cím és telefonszám.

18.2. Az adatkezelés célja: A vásárlás és a fizetési folyamat teljesítése, lezárása, valamint az értesítési kötelezettségek szerződésszerű teljesítésének biztosítása.

 

18.3. Amennyiben a weboldalon keresztül, vagy a vendégpultnál online fizetésre kerül sor, az Adatkezelő a fizetéshez szükséges hitelkártya/bankkártya számát továbbítja a pénzintézeti szolgáltató felé, anélkül, hogy azt megőrizné.

 

18.4. Az adatkezelő a Felhasználóval kapcsolatos személyes adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, vagy piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és a Felhasználó kifejezett hozzájárulásának birtokában kezelhet. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az érintett Felhasználó azonosító adataival és a hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára. Ezen adatokat a Adatkezelő haladéktalanul köteles törölni, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy a Felhasználó így rendelkezik. Az adattörlés során az adatok felismerhetetlenné tétele valósul meg oly módon, hogy helyreállításuk többé nem lehetséges.

 

18.5. Az Adatkezelő kötelezettsége annak biztosítása, hogy a Felhasználó a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy az Adatkezelő mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve a Felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

 

18.6. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja minden esetben az Érintett hozzájárulása.

 

19. PANASZKEZELÉS

19.1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Vezeték-és keresztnév: Azonosítás, kapcsolattartás.

E-mail cím: Kapcsolattartás.

Telefonszám: Kapcsolattartás.

19.2. Az érintettek köre: Weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

19.3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok a hozzájárulás módosításáig, illetőleg visszavonásáig kezelhetők. A hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig kezelhetők. A megrendelésekkel kapcsolatos adatokat az Adatkezelő az esetleges jogviták során történő bizonyítás érdekében, az általános elévülési határidőig, azaz 5 (öt) évig tárolja, valamint számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg. Az adatkezelés időtartamának lejártával a Felhasználó személyes adatait az Adatkezelő törölni köteles.

19.4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.  weboldal működtetéséhez szükséges fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő írásban kötött szerződés alapján adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

 • Továbbá a Felhasználókra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése alapján a Sportmedicina Kft. részéről tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása a hatóság felé csak akkor és olyan mértékben történik, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. A megkeresésben a pontos célnak és az adatok körének szerepelnie kell.

 • A Sportmedicina Kft. egyebekben a Felhasználók által átadott, a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. előírásainak megfelelően kezeli.

 

19.5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. Továbbá tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 • Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá nyilvántartást vezet arra vonatkozóan, kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A nyilvántartás tartalmazza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével, illetve észrevételével az Adatkezelő munkatársához fordulhat az Adatkezelő székhelyén (7623 Pécs, Jászai Mari u. 2-4.), illetve az alábbi elérhetőségeken: 

 

E-mail-en keresztül: fitinfitnexx@gmail.com

Telefonon: +36 20 539 00 00

 • A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, a törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi. A törlés az adatok felismerhetetlenné tételét jelentik oly módon, hogy azok helyreállítása többé nem lehetséges.

 • A Felhasználó az Info tv. idevonatkozó rendelkezései alapján tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; vagy ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint egyéb törvényben meghatározott egyéb esetben.

 • Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő által meghozott döntésével nem ért egyet, valamint, ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 • Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

 • A Felhasználó személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A Felhasználó jogsértés esetén továbbá jogorvoslatért fordulhat: Az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.), illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.)

 

20. KÖZÖSSÉGI OLDALAK

20.1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

 

20.2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

 

20.3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

 

20.4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 

20.5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

21. ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

21.1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, email, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

 

21.2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

 

21.3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

21.4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

 

21.5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

21.6. A sportórák, foglalkozások alatt, videó, vagy fénykép felvételek készülhetnek, amit kizárólag a saját oldalainkra (weboldal, közösségi média), saját promóciós célokra, az órák népszerűsítésére használunk. Amennyiben nem járul hozzá a közzétételhez, a recepción, vagy a felvétel alatt kérjük jelezze és az eltávolításra kerül.

 

21.7 A vásárlási szerződések webhelyünkön történő lebonyolításához az alábbi adatkezelések szükségesek:
 

Az Ön fizetési adatait átadjuk a fizetés(eke)t lebonyolító, általunk megbízott fizetési szolgáltatónak. Az Ön szállítási címét átadjuk az általunk megbízott logisztikai vagy szállítóvállalatnak. Annak érdekében, hogy az áru házhozszállítása az Ön kívánságainak megfelelő módon történjen, szükség esetén e-mail címét és telefonszámát átadjuk a szállítást végző logisztikai vagy szállítóvállalatnak. Ezek a vállalatok közvetlenül a házhoszszállítást megelőzően megkeresik Önt a házhoszszállítás részleteinek egyeztetésére és/vagy a házhozszállítás bejelentésére. Adatokat mindig csak adott célra adunk át.

 

22. Kártérítés

 22.1. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Minden egyes Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

22.2. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

22.3. Az adatok naprakészségének követelménye tekintetében a Felhasználó az Adatkezelővel köteles együttműködni. Amennyiben a regisztrált Felhasználó adataiban változás történik, azt köteles bejelenteni, amennyiben ezt nem teszi meg az ebből származó esetleges károkat, költségeket a Felhasználó viseli.

 

23. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

23.1. A hozzáférés joga – Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 

23.2. A helyesbítéshez való jog – Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

23.3. A törléshez való jog – Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

 

23.4. Az elfeledtetéshez való jog – Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

23.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog – Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

 • Az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 

A tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén: Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

24. Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

24.1. Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

25. INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

 

25.1. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

 

25.2. Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

 

25.3. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

26.  AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

26.1. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 • A személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

 • A személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

 • Fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

 • Az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

27. AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

27.1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

27.2. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

27.3. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

 • Az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

 • A tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 • Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Tájékoztatóban foglaltakat.

 • A Sportmedicina Kft. mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 • A Sportmedicina Kft. valamennyi alkalmazottja, munkavállalója, illetve a céggel egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy köteles az adatvédelmi szabályzat és tájékoztató rendelkezéseit betartani, azokat magukra nézve kötelező érvényűnek tekinteni. Az adatkezelés során az adatkezelési alapelvek figyelembe vételével tisztességesen és törvényesen, legjobb tudásuk és az adott helyzetben fokozottan elvárható figyelemmel eljárni. Mindezt kötelesek írásban, titoktartási nyilatkozat formájában is rögzíteni.

 

Pécs, 2021. április 1.

bottom of page